POSTęPOWANIE NA SUKCESYWNą DOSTAWę WARZYW I OWOCÓW DO OBIEKTóW CENTRUM USłUG LOGISTYCZNYCH NR 42/SZP/PN/2016

Postępowanie prowadzone jest w celu wyboru oferty Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zwanej w dalszej części SIWZ „ustawą” oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

Postępowanie o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 135.000,00 euro.

data publikacji 06.07.2016

/ckeditor_assets/attachments/2412/42_05_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

/ckeditor_assets/attachments/2413/42_03_siwz.doc

/ckeditor_assets/attachments/2414/42_04_notowania_agrohurt_s_a.pdf

/ckeditor_assets/attachments/2415/42_04_notowania_rolhurt.pdf

/ckeditor_assets/attachments/2416/42_04_notowania_wgro_owoce.pdf

/ckeditor_assets/attachments/2418/42_04_notowania_wgro_warzywa.pdf

/ckeditor_assets/attachments/2417/42_04_notowania_targpiast.pdf

 

data publikacji 20.06.2016

/ckeditor_assets/attachments/2440/42_zawiadomienie_o_wyborze_ofert.pdf